my vector image Layer 1

Algemene voorwaarden

Informatie vooraf

De caravan wordt verhuurd inclusief 2 stoelen en tafel, 2-pits gasstel + volle gasfles,
brandblusser, EHBO-Kit, verlengsnoer, 2 wielblokjes , stroom kabel met verloopstekker,
disselslot, 13-polige stekker, luifel en stand kachel, de watertank van de caravans is bij aflevering niet gevuld.

Voor uw vertrek met de caravan worden foto’s van de binnen– en buitenkant gemaakt.
Tevens wordt het inventaris geteld. Op deze manier kunnen wij met zekerheid
vaststellen in welke staat u de caravan meeneemt.
Zo kunt u niet onterecht beschuldigd worden van schade of ontbrekend materiaal waar
u niet verantwoordelijk voor bent.

Voor alle huurperiodes geldt: de caravan afhalen tussen 9.00u en 16.00u en
terugbrengen tussen 9.00u en 11.00u.
Indien de caravan te laat terug gebracht wordt, wordt een dag extra in rekening
gebracht. Dit i.v.m. het op tijd kunnen afleveren van de caravan aan de volgende
huurder.

Indien de caravan tijdig gereed staat, kan deze in overleg zonder bijkomende kosten
eerder die dag afgehaald worden.
In het hoog- en middenseizoen worden de caravans alleen verhuurd minimaal per week
van vrijdag tot vrijdag.

Indien een huurder de huur wil verlengen met minder dan een week, wordt er een
dagprijs berekend. Dit kan alleen in het laagseizoen.
In het laagseizoen kan er per dag gehuurd worden.

De caravan dient op tijd, schadevrij en van binnen schoon ingeleverd te worden.
Wij hanteren een waarborgsom van € 750,-. Deze krijgt u gestort op uw rekening, nadat
u de caravan op tijd, onbeschadigd en schoon hebt afgeleverd.

Artikel 1: Definities

Ter zake van het in deze voorwaarden bepaalde wordt verstaan onder: - de toercaravan: Een aanhangwagen zoals gedefinieerd bij of krachtens de Nederlandse wegenverkeerswetgeving voorzien van een vaste of uitvouwbare /uitklapbare boven-/opbouw uitdrukkelijk bedoeld voor niet permanente bewoning in recreatieve zin met uitzondering van stacaravans; - de trekauto: De auto zoals nader omschreven in de huurovereenkomst of de met toestemming van verhuurder daarvan in de plaats getreden auto, die uitsluitend bedoeld is om als trekkend voertuig van het gehuurde te dienen. - de huurovereenkomst: De overeenkomst van huur en verhuur overeengekomen tussen huurder en verhuurder met betrekking tot het gehuurde. - het gehuurde: De toercaravan zoals nader omschreven in de overeenkomst van huur en verhuur. 

Artikel 2: Totstandkoming en duur van de huur; 

Bepaling van het huurbedrag Bij het telefonisch of via internet tot stand komen van een overeenkomst geldt de door de verhuurder in te roepen ontbindende voorwaarde, dat deze overeenkomst schriftelijk bevestigd dient te worden. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd en tegen het bedrag zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins is overeengekomen. Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde, eindigt de huurovereenkomst van rechtswege op de overeengekomen einddatum. Datum en tijdstip van beëindiging van de huur zullen altijd worden vastgesteld binnen door verhuurder voor zijn bedrijf gestelde openingstijden. Indien de verhuurder toestemming heeft gegeven het gehuurde eerder terug te brengen op een tijdstip waarop de verhuurder niet in staat is het gehuurde te ontvangen en te inspecteren, dan eindigt de huurovereenkomst daarmee niet op dat eerdere tijdstip, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3: Verlenging van de huurovereenkomst 

De huurder verplicht zich het gehuurde uiterlijk op de overeengekomen datum en het tijdstip, waarop de huurovereenkomst eindigt, aan het in de huurovereenkomst vermelde adres van de verhuurder terug te bezorgen, tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging hem door de verhuurder is toegestaan. De aldus verlengde huurtermijn blijft onderworpen aan deze standaardbepalingen. Elke verlenging dient schriftelijk (whatsapp) of per e-mail te worden aangevraagd. De verlenging heeft uitsluitend gelding indien deze schriftelijk (whatsapp)of per e-mail is bevestigd door de verhuurder.

Artikel 4: Overschrijding van de huurtermijn 

Indien het gehuurde niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde termijn bij de verhuurder weer is ingeleverd, ontstaat voor deze het recht tot onmiddellijke terugname van het gehuurde, waarbij overigens de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen tot en met de dag dat het gehuurde weer in het bezit is van de verhuurder, met dien verstande, dat het huurbedrag over de periode van overschrijding alsdan bedraagt: de door verhuurder gehanteerde huurvergoeding voor één week verhoogd met een bedrag van € 50,- per dag tot en met de dag dat het gehuurde weer in bezit van de verhuurder is, onverminderd de eventuele door de verhuurder verder te lijden schade en de te maken kosten, tenzij de huurder aantoont dat overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van een hem niet toerekenbare tekortkoming, zoals een technisch mankement van het gehuurde, dat reeds (in aanleg) aanwezig was bij het aangaan van de huurovereenkomst. 

Artikel 5.1 Betaling

De schulden van de huurder worden beschouwd als brengschulden. Tenzij anders wordt overeengekomen, dan wel de huurperiode aanvangt bij ondertekening van de huurovereenkomst, dient betaling van het in de huurovereenkomst genoemde huurbedrag in twee termijnen, zoals in dit artikel omschreven, te worden voldaan. De eerste termijn is verschuldigd op het moment van resevering en bedraagt 50% van het overeengekomen huurbedrag. De tweede termijn is verschuldigd uiterlijk 2 weken voor de ingangsdatum van de huurovereenkomst en is gelijk aan het overeengekomen huurbedrag, extra opties en borg onder aftrek van de eerste termijn, mits deze is voldaan.

Artikel 5.2: Waarborgsom

Een waarborgsom wordt verlangd. De waarborgsom wordt bij in ontvangstname van het gehuurde op de in de huurovereenkomst gemelde wijze voldaan. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

Artikel 5.3: Tijdige betaling

Het gehuurde wordt uitsluitend aan de huurder ter beschikking gesteld indien het volledige huurbedrag is voldaan en de waarborgsom is gedeponeerd. Indien de vordering van de huurder niet contant wordt betaald of niet op het overeengekomen tijdstip wordt betaald, dan is de verhuurder vanaf dat moment gerechtigd over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder de verhuurder uitstel van betaling is verleend, zonder dat de verplichting tot contante betaling is komen te vervallen. 

Artikel 5.4: Verzuim

Indien de huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is verhuurder gerechtigd dit bedrag met incassokosten te verhogen. Onder incassokosten wordt verstaan alle kosten die de verhuurder in en buiten rechte maakt voor de invordering van het verschuldigde bedrag met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag danwel met een minimum van € 75,-. 

Artikel 6: Annulering

Bij annulering door de huurder van de huurovereenkomst is de huurder de overeengekomen huurvergoeding volledig verschuldigd. Ter dekking van dit risico kan de huurder een annuleringsverzekering bij derden afsluiten. De huurder is gehouden binnen één week na annulering de huurvergoeding te betalen onder aftrek van de reeds op grond van artikel 5.1 van deze voorwaarden vooruit betaalde bedragen. 

Artikel 7: Kosten tijdens huurtijd

Gedurende de tijd, dat de huurder over het gehuurde beschikt, zijn de kosten van het dagelijks gebruik van het gehuurde voor rekening van de huurder. 

Artikel 8: Reparaties

De kosten van reparatiewerkzaamheden komen geheel voor rekening van de verhuurder, tenzij de schade is ontstaan doordat de huurder het gehuurde niet op behoorlijke wijze heeft behandeld en verzorgd overeenkomstig bestemming en gebruik en/of in strijd heeft gehandeld met het bepaalde in artikel 11 van deze voorwaarden. De kosten van reparatie van lekke banden zijn voor rekening van de huurder. Reparatiewerkzaamheden dienen in het bedrijf van de verhuurder te worden uitgevoerd. Wanneer dit niet mogelijk is, dient in Nederland gebruik te worden gemaakt van de diensten van een bij BOVAG AMR aangesloten bedrijf. In het buitenland dient gebruik te worden gemaakt van een deskundig bedrijf. De huurder dient alsdan vooraf om een prijsopgave te verzoeken. Indien de kosten van reparatiewerkzaamheden een bedrag van € 100,- exclusief BTW niet te boven gaan, kunnen deze werkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder ten uitvoer worden gelegd. Voor de kosten van reparatiewerkzaamheden boven een bedrag van € 100,- exclusief BTW dient de verhuurder vooraf toestemming te verlenen voor zowel de reparatie als het in te schakelen bedrijf, bij gebreke waarvan deze kosten voor rekening van de huurder zijn. De door de huurder betaalde reparaties en de na toestemming van de verhuurder elders uitgevoerde door de huurder betaalde reparaties worden door de verhuurder tegen overlegging van een gespecificeerde nota en kwitantie vergoed. In het geval van door de verhuurder goedgekeurde reparatie in het buitenland vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats maximaal op basis van het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de verhuurder geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten. Bij reparaties vervangen onderdelen dienen bij de verhuurder, indien hij daarom verzoekt, te worden ingeleverd. Eventueel hieraan verbonden transportkosten zijn voor rekening van de verhuurder. 

Artikel 9: Verzekering

Artikel 9.1a: WA-verzekering

De huurder verklaart dat er ten behoeve van de trekauto in combinatie met het gehuurde een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de bij of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen. De huurder vrijwaart de verhuurder ter zake van: - schade aan derden die om welke reden dan ook niet door de verzekeraar wordt vergoed; - schade aan derden die weliswaar door de verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed doch ter zake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade; - het (eventuele) eigen risico. 

Artikel 9.1b: Repatriëringsverzekering 

De huurder verklaart dat er ten behoeve van de trekauto een repatriëringsverzekering met aanhangwagensupplement is afgesloten, waarbij het transport of terugrijden van de trekauto in combinatie met het gehuurde volgens de gebruikelijke voorwaarden is gedekt.

Artikel 9.2: Inzage

De huurder is gehouden om desgewenst op eerste verzoek van de verhuurder afschrift(en) van de desbetreffende polis(sen) en andere relevante bescheiden (groene kaart) ter inzage te verstrekken. 

Artikel 9.3: Casco-dekking

De verhuurder verklaart dat het gehuurde tegen casco-schade is verzekerd c.q. dat een voorziening is getroffen waarbij casco-schade onder de voor cascoverzekeringen gangbare voorwaarden is gedekt. Voor rekening van de huurder blijft evenwel te allen tijde: - het (eventuele) eigen risico voorzover dit niet uitdrukkelijk contractueel is verminderd; -schade ontstaan bij gebruik in strijd met artikel 11 van deze voorwaarden; - schade ontstaan wanneer de bestuurder van de trekauto met het gehuurde ten tijde van het schadegeval onder zodanige invloed van alcohol, medicijnen of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij geacht moet worden niet in staat te zijn geweest de trekauto met het gehuurde naar behoren te besturen; - schade door opzettelijk handelen of nalaten van de huurder of bestuurder;- schade ontstaan terwijl de bestuurder niet in het bezit is van een geldig en voor het besturen van of bedienen van de desbetreffende trekauto in combinatie met het gehuurde voorgeschreven rijbewijs of terwijl de bestuurder de rijbevoegdheid is ontzegd; - alle schade die volgens de gebruikelijke polisvoorwaarden niet voor vergoeding in aanmerking komt. 

Artikel 9.4: Bestemmings / verzekeringsgebied 

Tenzij in de huurovereenkomst anders is overeengekomen mag de huurder met het gehuurde geheel Europa bereizen, alsmede de niet-Europese landen grenzend aan de Middellandse Zee, mits de in artikel 9.1a bedoelde aansprakelijkheidsverzekering voor die landen dekking biedt, zoals moet blijken uit het bij de verzekering afgegeven internationaal motorrijtuigen verzekeringsbewijs (groene kaart). 

Artikel 10: Gehuurde object met toebehoren

De verhuurder verklaart het gehuurde in goede staat en in overeenstemming met de desbetreffende wettelijke bepalingen voorzien van inventaris en accessoires zoals omschreven in de overhandigde, als annex bij de overeenkomst behorende inventaris- en accessoireslijst met de benodigde bescheiden, op uiterlijk de eerste huurdag ter beschikking te zullen stellen. Het staat verhuurder vrij om een gelijkwaardige caravan van een ander merk en/of type caravan ter beschikking te stellen i.p.v. de genoemde caravan in de huurovereenkomst. De verhuurder zal voorafgaand aan het in ontvangst nemen van het gehuurde mondeling aanwijzingen en instructies verstrekken met betrekking tot het gebruik van het gehuurde en tevens een gebruiksaanwijzing en instructieboekje overhandigen. 

Artikel 11: Verplichtingen huurder

De huurder garandeert dat: - niet gebruik zal worden gemaakt van een andere trekauto dan vermeld in de huurovereenkomst of nadien door de verhuurder is toegestaan, mits verzekerd; - de trekauto in combinatie met het gehuurde aan alle in Nederland en de door hem bezochte landen gestelde wettelijke verplichtingen voldoet en dat de huurder in het bezit is van alle noodzakelijke bij de trekauto behorende (kenteken)bescheiden; - hij/zij zich zal houden aan de ter plaatse geldende verkeersvoorschriften; hij/zij zich te allen tijde zal gedragen volgens de polisvoorwaarden van de afgesloten verzekeringen en erop toe te zien dat zijn aanspraken voortvloeiende uit de desbetreffende verzekeringspolissen niet worden aangetast; - met het gehuurde niet zal worden verkeerd buiten het verzekeringsgebied als bedoeld in deze voorwaarden onder artikel 9.4.; - hij het gehuurde met toebehoren in de staat waarin hij het gehuurde heeft ontvangen, met gereinigd interieur bij verhuurder zal inleveren op uiterlijk de laatste huurdag, bij gebreke waarvan twee uur schoonmaakkosten met een minimum van € 75,- in rekening zullen worden gebracht, onverminderd het elders in deze voorwaarden geregelde; - met het gehuurde met zorg en overeenkomstig het doel waarvoor het bestemd is, zal worden omgegaan; - het gehuurde zal worden gebruikt overeenkomstig de door de verhuurder verstrekte voorschriften als bedoeld in deze voorwaarden onder artikel 10, alsmede de wettelijke voorschriften; - het gehuurde zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder niet wordt wederverhuurd; - geen andere bestuurder feitelijk tot het besturen van de trekauto in combinatie met het gehuurde wordt toegelaten, dan in het geval -buiten repatriëring- deze bestuurder onder zijn toezicht staat en deze bestuurder volledige rijbevoegdheid als hierna bedoeld heeft. Huurder is jegens verhuurder verantwoordelijk voor elk handelen en nalaten van een door hem toegelaten bestuurder; - hij/zij volledige rijbevoegdheid heeft; - hij/zij dient derhalve in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, dat hem bevoegdheid geeft tot het besturen van de trekauto in combinatie met het gehuurde; - hij/zij of enige andere bestuurder tijdens het besturen van de combinatie niet onder invloed van alcohol, verdovende- en geneesmiddelen zal verkeren en zal beschikken over de lichamelijke en geestelijke gezondheid die voor het besturen van een voertuig vereist is; - hij/zij de verhuurder terstond in kennis stelt, indien het gehuurde uit de macht van de huurder is geraakt; - bij diefstal van het gehuurde direct aangifte wordt gedaan en dat hij/zij procesverbaal zal doen opmaken. 

Artikel 12: Schade

De huurder garandeert dat: - niet gebruik zal worden gemaakt van een andere trekauto dan vermeld in de huurovereenkomst of nadien door de verhuurder is toegestaan, mits verzekerd; - de trekauto in combinatie met het gehuurde aan alle in Nederland en de door hem bezochte landen gestelde wettelijke verplichtingen voldoet en dat de huurder in het bezit is van alle noodzakelijke bij de trekauto behorende (kenteken)bescheiden; - hij/zij zich zal houden aan de ter plaatse geldende verkeersvoorschriften; hij/zij zich te allen tijde zal gedragen volgens de polisvoorwaarden van de afgesloten verzekeringen en erop toe te zien dat zijn aanspraken voortvloeiende uit de desbetreffende verzekeringspolissen niet worden aangetast; - met het gehuurde niet zal worden verkeerd buiten het verzekeringsgebied als bedoeld in deze voorwaarden onder artikel 9.4.; - hij het gehuurde met toebehoren in de staat waarin hij het gehuurde heeft ontvangen, met gereinigd interieur bij verhuurder zal inleveren op uiterlijk de laatste huurdag, bij gebreke waarvan twee uur schoonmaakkosten met een minimum van € 75,- in rekening zullen worden gebracht, onverminderd het elders in deze voorwaarden geregelde; - met het gehuurde met zorg en overeenkomstig het doel waarvoor het bestemd is, zal worden omgegaan; - het gehuurde zal worden gebruikt overeenkomstig de door de verhuurder verstrekte voorschriften als bedoeld in deze voorwaarden onder artikel 10, alsmede de wettelijke voorschriften; - het gehuurde zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder niet wordt wederverhuurd; - geen andere bestuurder feitelijk tot het besturen van de trekauto in combinatie met het gehuurde wordt toegelaten, dan in het geval -buiten repatriëring- deze bestuurder onder zijn toezicht staat en deze bestuurder volledige rijbevoegdheid als hierna bedoeld heeft. Huurder is jegens verhuurder verantwoordelijk voor elk handelen en nalaten van een door hem toegelaten bestuurder; - hij/zij volledige rijbevoegdheid heeft; - hij/zij dient derhalve in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, dat hem bevoegdheid geeft tot het besturen van de trekauto in combinatie met het gehuurde; - hij/zij of enige andere bestuurder tijdens het besturen van de combinatie niet onder invloed van alcohol, verdovende- en geneesmiddelen zal verkeren en zal beschikken over de lichamelijke en geestelijke gezondheid die voor het besturen van een voertuig vereist is; - hij/zij de verhuurder terstond in kennis stelt, indien het gehuurde uit de macht van de huurder is geraakt; - bij diefstal van het gehuurde direct aangifte wordt gedaan en dat hij/zij procesverbaal zal doen opmaken. 

Artikel 13: Schade van de huurder

Huurder heeft indien verder rijden met of gebruik van het gehuurde ten gevolge van een defect aan het gehuurde dat reeds (in aanleg) bij aanvang van de huur aanwezig was of tengevolge van een ongeval buiten zijn schuld onmogelijk is, recht op vervanging van het gehuurde. Andere kosten of schade worden niet vergoed. In alle andere gevallen waarbij verder rijden met of gebruik van het gehuurde onmogelijk is heeft de huurder geen recht op vervanging van het gehuurde. Voor schade aan met het gehuurde vervoerde zaken, hoe dan ook ontstaan, is de verhuurder nimmer aansprakelijk. De huurder, ook indien deze is een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt geacht terzake van zijn mogelijke schade een eigen verzekering af te sluiten. 

Artikel 14: Gevolgschade

Voor schade die niet valt onder de casco-dekking (bedrijfsschade) is de huurder aansprakelijk, indien deze schade is ontstaan door en te wijten aan handelen of nalaten van de huurder of zijn medegebruikers in strijd met artikel 11 van deze voorwaarden. 

Artikel 15: Vrijwaring verhuurder

De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van gebruikers van het gehuurde of derden waarvoor verhuurder aansprakelijk mocht worden gehouden en voor alle boetes en overige kosten die aan verhuurder mochten worden opgelegd terzake van gedurende de huurperiode door de huurder en/of zijn medegebruikers gepleegde strafbare feiten of feiten waarop anderszins voor overtredingen een sanctie is gesteld. Eén en ander voorzover het door verhuurder verschuldigde geen gevolg is van een defect aan het gehuurde dat reeds (in aanleg) aanwezig was bij de aanvang van de huurovereenkomst. Indien sancties en maatregelen van overheidswege aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden de verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij de huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,-. Indien de verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van de huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan de autoriteiten dient te verstrekken, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 10,-. 

Artikel 16: Ontbinding van de huur

De verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het gehuurde te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt tijdens de huurperiode dat de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, of niet op tijd of niet ten volle nakomt; - bij overlijden, onder curatelestelling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement van de huurder of het van toepassing verklaren van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de huurder; -bij vestiging in het buitenland van de huurder; -bij vordering van overheidswege van het desbetreffende gehuurde, dan wel bij beslag op het gehuurde of indien zich tussentijds omstandigheden voordoen, waarmede de verhuurder bij aanvang van de huur niet op de hoogte was. Huurder machtigt bij deze de verhuurder of door deze aangewezen personen om het gehuurde te controleren waar dit zich bevindt dan wel zich weer in bezit van het gehuurde te stellen. 

Artikel 17: Verwerking van de persoonsgegevens van de huurder 

De persoonsgegevens die worden vermeld op de huurovereenkomst worden door de verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan de verhuurder de overeenkomst uitvoeren, de huurder optimale service en actuele productinformatie geven en de huurder aanbiedingen doen. De huurder kan tegen verwerking van zijn gegevens ten behoeve van direct mailing bij de verhuurder verzet aantekenen, dat zal worden gehonoreerd. 

Artikel 18: Toepasselijk recht 

Partijen komen overeen dat de standaardbepalingen naar Nederlands recht zullen worden uitgelegd en daaraan onderworpen zullen zijn. Deze verhuurvoorwaarden zijn de standaard verhuurvoorwaarden van Caravan Explorer een handelsnaam van Caravan Explorer V.O.F. 

© 2023 Caravan Explorer - All Rights Reserved

Powered by ENJI Design